• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik

  Laodikeia Antik Kenti içerisinde “Kuzey (Kutsal) Agora” olarak adlandırılan alanda sütunlarla çevrili olduğu düşünülen agoranın “Batı Portiği” ile ilgili veri elde edebilmek, batı portiği ortaya çıkarmak amacıyla portiğin kuzey ucunda kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

  Kazı çalışmalarında, 1.40 m. genişliğinde ve 27.00 m. uzunluğunda stylobat açığa çıkarılmıştır. Stylobatta yapılan çalışmalarda in-situ 5 adet kaideden, 3’ü mermer Attik-İon tipindeyken, 2 adet ranke bezemeli friz bloklarının son kullanım evresinde kaide olarak bu alanda kullanıldığı tespit edilmiştir. 

  Stylobat önünde yapılan çalışmalarda ise doğuya doğru sıralı şekilde yıkılmış mermer sütun tamburları ve başlıklar açığa çıkartılmıştır. Sütun tamburları içerisinde 1 adet üç tamburdan oluşan payeli yarım onyx-traverten sütun ve mermer Korinth başlığı, 1 adet yivsiz beş tamburdan oluşan sütun ve 3 adet ionik yivli dörder tamburdan oluşan sütunlar ile toplamda 4 adet korinth başlık yer almaktadır. Batı portik önü avlu içindeki seviye indirme çalışmalarında ise avlu tabanın sıkıştırılmış toprak üzeri mermer plaka ile kaplı olduğu anlaşılmıştır. Bununla ilgili olarak alanın kuzeydoğusunda parçalı halde in-situ taban plakaları açığa çıkartılmıştır.

  Kırık durumda olan sütun tamburları, anastylosis esas alınarak onarılmış öncelikli demo çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Orijinal kaidelerde ise gerekli sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2013 tarih ve 1928 no.lu kararı ile onaylanan restorasyon projesine göre anastylosis esas alınarak eksik olan sütuna ait kuzeyden birinci sütun sırasındaki kaide, orijinal Attik-İon tipi kaideler esas alınarak stylobat ile birlikte yeniden yapılmış ve üzerine orijinal sütun yerleştirilerek restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

  Alanın batısında yapılan çalışmalarda, portik arka duvarına ait sekiz sıra ortalama 0.80x0.80 m. ölçülerinde traverten blok, batıdan doğuya doğru yıkılmış halde ortaya çıkarılmıştır. Blokların iç yüzlerinin freskli oluşları nedeniyle daha sonra ayağa kaldırılmalarına karar verilmiştir. Portik arka duvarına ait yıkıntı içinde, Batı Portik Kuzey Kapısı ile ilişkili Korinth Başlık+Arşitrav Friz+Geison grubunu oluşturan mermer mimari bloklar açığa çıkartılmış olup bloklar üzerinde horoz, boğa, leylek, yaban domuzu, kurt ve balıktan oluşan betimlemeler yer almaktadır. Bu bölüm, agoradan Batı Tiyatrosu’na geçişi sağlayan kapı olup kapıya ait mermer mimari bloklar çok tahrip edilmiştir. Kapının kuzeyinde yapılan çalışmalarda payeli sütun ile dorik sütun arasında çatı sistemiyle bağlantılı kiremitler portik üst örtüsü hakkında detaylı verilere ulaşılmasını sağlamıştır.


 laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia