• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Nekropol Alanları

   Batı Nekropolü: Laodikeia Batı Nekropolü’nde I. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalan Lambalar Mevkiinde M25 plan karesinde 2009 yılı kazı çalışmaları programında Anıtsal Tonozlu Mezar Kompleksi kazısına başlanmıştır. Mezar Batı Nekropolü’nde Asopos (Gümüşçay) Nehri’nin batı yamacında yer alır. Bu alanda daha önceden tarla tesviyesi yapılmış ve birçok mezar tahrip edilmiştir. Yan yana inşa edilmiş 12x 10m ebadındaki alt kat ve üst kattan oluşan tonozlu anıtsal mezarın kazı çalışmaları tamamlamıştır.

   Kireç harçlı tuğla ve moloz taş örgülü tonozlu mezar kompleksinin yan kısımlarında tonoz desteği olarak birer payanda çıkıntı ayakları ve duvar koruma trotuarı yapılmıştır. Batı odasına altta ve üstte yer alan iki kapıdan girilirken doğu odasına tek kapı ve merdivenli geçiş ile girilmektedir. Yan yana yapılan Mezar Kompleksinin girişleri kuzeydoğu yöndedir. Alt kat kazılarında kuzeydoğu-güneybatı yönünde yapılmış gezinti koridoru ve bunun iki yanında sıvalı örgü teknelerin yerleştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Üst kat ise çok tahrip olduğundan sadece batıda yer alan odada 4 adet tekne açığa çıkarılmıştır. Batı odasının altında ise 14 adet sıvalı örgü tekne yer alır. Doğu odasında altta 17 sıvalı örgü tekne tespit edilmiştir. Mezar içerisinde ele geçen buluntular M.S. 1-6. yy. arasında sürekli kullanıldığını ortaya koymaktadır. Asopos Nehri üzerinde yer alan roma İmparatorluk Dönemi köprüsünün batı uzantısında kuzey tarafta bitişik freskli bir tonozlu mezar kazısı yapılmıştır. mezar toprak göçmesi sonunda yıkılarak Asopos içine düşmüştür. Yerinde arka bölümü ile sıvalı örgü tekne parçası açığa çıkarılmıştır. Tekne parçası ve arka duvarda girlandlar ile dalında güller yer alan freskler yapılmıştır. Yıkılan tonoz parçaları kazı evine götürülerek restore edilmiştir. Mevcut mezar freskleri, M.S. 5. yy. ortalarına aittir.

  

  Kuzeydoğu Nekropolü: 2009 yılı Kuzeydoğu Nekropolü kazı çalışmaları yer radarı taramaları sonucu belirlenen 1.Grid ismini verilen alanda sürdürülmüştür. 2009 yılında 33 adet mezar açığa çıkartılmıştır.

Kuzeydoğu Nekropolü’nde açılan Kiremit Çatma Mezarlarda ölü gömme gelenekleri ve bunlara brakılan hediyelerle ilgili birçok veri elde edilmiştir. Kiremit çatma mezarlar da gömüler dorsal yatırılmış ve mezar hediyeleri in situ olarak bulunmuşlardır. Bazı mezarlarda ölünün yakılarak üzerine kiremit çatmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Alanda sağlam ele geçen urna kaplarının tamamında yanmış iskelet kalıntıları çıkartılmış, iskeletlerin ayak parmaklarından kafatasına doğru kapların içine konulduğu tespit edilmiştir. Örgü tekne mezarlarda çoklu gömülerle karşılaşılmış ve bunların olasılıkla aynı aileye ait bireyler olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda Laodikeia Kuzeydoğu Nekropolü’nün Hellenistik Dönem’in ortalarından itibaren M.S. 5.yy.ın sonuna kadar kesintisiz biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir.


  

 Kuzeybatı Nekropolü: 2009 yılında alanda yapılan farklı tiplerde 25 adet mezar açığa çıkartılmıştır. Bunlar ikiz örgü tekne kiremit ya da tuğla çatma mezarlar, tonoz örtülü örgü tekneler ve kiremit çatma mezarlardır. Kuzeybatı Nekropolü’nde yer alan mezarlar genellikle tek kullanımın yoğun, birden çok kullanımın ise nadir olarak yapıldığı görülmüştür. Gömüler mezar içerisine dorsal olarak yatırılmıştır. Genellikle mezarlar, Roma İmparatorluk Dönemi’nde kullanılmıştır.