• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Merkezi Hamam


     Sıralı hamam tipinde plana sahip olan Merkezi Hamam’daki kazı çalışmaları Yard. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı yönetiminde sürdürülmektedir. 2007 yılı çalışmaları ağırlıklı olarak iki bölümde olmak üzere, yapının toplam dört bölümünde çalışılmıştır.

     Tepidarium: Merkezi Hamam çalışmalarının büyük bir bölümü tepidariumda yapılmıştır. Tepidariumdaki çalışmalar sırasında, caldariuma geçişi sağlayan üç kapıdan, kemeri halen sağlam olan kuzey kapıdaki yıkıntı ve dolgu, yapının yıkım evrelerini ve dolgu seviyesini gösterebilmek amacıyla kazılmadan bırakılmış olup, bu amaç doğrultusunda korunması planlanmaktadır.

     Tepidarium kazısı sonunda, caldariuma geçişi sağlayan üç kapıda, sonraki dönemlerde herhangi bir değişiklik yapılmamış olduğu, buna karşın frigidariuma geçişi sağlayan kuzey ve güneydeki kapıların sonraki aşamalarda bir duvar örülerek kapatılmış olduğu görülmüştür. Bunun dışında, güney duvarda tepidariumun ısınmasını sağlayan iki adet külhan ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan birinin, üzeri kemer örülerek yapılmış olduğu ve yapının ilk evresine ait planının bir parçası olarak inşa edildiği, diğerinin ise sonraki bir dönemde, tepidariumun daha iyi ısınmasını sağlamak amacıyla, duvarda bir delik açılarak yapıldığı anlaşılmıştır.
Tepidariumun güney duvarının yakınında, büyük boyutlu mermerden yapılmış sütun parçaları açığa çıkarılmıştır. Buna paralel olarak, yapının dışında, güney duvarı boyunca uzanan geison ve sima bloklarının, bu sütunlarla birlikte bir pencere sistemine ait olduğu belirlenmiştir. Buna göre, güneşin aydınlatma ve ısıtma gücünden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla, yapının güneye bakan tüm bölümlerine iki bölümlü pencereler yapıldığı anlaşılmıştır.

     Frigidarium: İlk defa bu yıl kazısına başlanan 27.60x10.20m ölçülerindeki frigidariumda yapılan çalışmalarda hamamın çeşitli bölümlerindeki havuzlara su getiren künk sisteminin, yapının iç bölümlerine kadar uzandığını gösteren bulgulara ulaşılmıştır.

    2. Frigidarium: 2007 yılı kazılarında ağırlıklı olarak çalışılan diğer alan 2. Frigidariumdur. Bu yılki çalışmalarda ise, salonun tamamen ortaya çıkarılması ve hamamın diğer bölümleriyle olan bağlantılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar sırasında, kuzey duvarına paralel olarak yüz üstü uzatılmış bir şekilde düşmüş halde Ceres (Demeter) tipinde tanrıçalaştırılmış bir İmparatoriçe heykeli bulunmuştur. Bunun dışında, salonun güneydoğusunda bir havuza ait duvar kalıntıları ortaya çıkmıştır. 2. Frigidarium’un önümüzdeki yıl tamamıyla ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Böylece, salonun plânı ve diğer salonlarla ilişkisi tam olarak ortaya çıkarılacaktır.

    2. Apoditerium: 2006 yılında, Agora ile olan bağlantısını ortaya çıkarmak üzere kazılmaya başlanan 2. Apoditerium’da, bu yıl da kısa bir süre çalışılmıştır. Kuzeyden güneye doğru yürütülen çalışmalarda, salonun yarıya yakın bölümünü ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 3. ayağın güneyinde, 5 no.lu soyunma odası ve 2. Frigidarium’a geçiş bölümü de kısmen kazılmıştır. Gelecek yıl, 2. Frigidarium ile birlikte tamamen açılması planlanmaktadır.