• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Merkezi Kilise

   Kent karelajının P14 plankaresinde yer alan Merkezî Kilise, 2008 yılında yapılan jeoradar taramaları sonucunda tespit edilmiştir. Yüzeyde aralıklarla yerleştirilmiş bazı kesme taş blokların üst kısımlarının görülebildiği alandaki çalışmalar sonucunda kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen, içte üç nefli bazilikal planlı bir kilise yapısı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucunda ele geçirilen sikkelere göre yapıyı M.S. 4. yüzyıl sonu-5. yüzyıl başına tarihlendirmek mümkündür. Kilisenin iç kısımda orta nef yan neflerden, güney nef de kuzey neften daha geniş yapılmıştır. Orta nef, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bemadan sonra yer alan yarım daire planlı apsisle sonlandırılmıştır. Apsisin doğu duvarında, eksene simetrik olarak yerleştirilmiş birer, güney duvarının batısında da dikdörtgen biçimli bir niş bulunmaktadır. Yan nefler doğuda apsisle değil düz duvarla sınırlandırılmıştır. Güney nef batı kısımda, güney duvar önünden kuzeye uzanan bir duvar ile adeta iki bölüme ayrılmıştır. Nefin doğu duvarında ise eksenin kuzeyine yerleştirilmiş ve sonradan örülerek kapatılmış bir pencere açıklığı mevcuttur. Apsis, bema ve güney nef duvarlarının alt kısmı, günümüze ulaşan harçlardan ve bazı küçük parçalardan anlaşıldığı üzere mermer plakalarla kaplanmıştır. Bu mekânlarda kaplamanın üst bölümündeki; kuzey nefte ise tüm duvar yüzeyleri gri renkli sert sıva ile sıvanmıştır. Kuzey nefte bu sıvanın üzerinde daha gevşek yapılı ikinci bir sıva tabakası mevcuttur. Moloz dolgu içinde ele geçirilen fresk parçaları ve güney nefin kuzey duvarında günümüze ulaşan kalıntılar, sıvanın üzerine alçı tabakası uygulanarak tüm duvarların fresklerle bezendiğini göstermektedir. Bazı bitkisel motiflere rastlanmakla birlikte bezemenin içeriği tam olarak anlaşılamamaktadır. Mekânların örtü sistemi günümüze ulaşamamıştır. Ancak moloz dolgu içinde ele geçirilen çok sayıda tuğla parçası ve özellikle apsis kısmında açığa çıkarılan harçla birbirine tutturulmuş, kemer parçası gibi görünen tuğlalar, örtünün tuğla ile örülmüş tonoz olabileceğine işaret etmektedir.