• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Prehistorik Batı Nekropolü ve Kandilkırı Yerleşmesi

Laodikeia Batı Nekropol alanı içerisindeki Kandilkırı mevkiinde kazılar, 100x100 m’lik Laodikeia antik kent karelajında M/27 plankaresinde yer alan, 5/A açmasının 5x10 m’lik batı yarısında gerçekleştirilmiştir.  Çalışmalardaki amaç, 2010 yılında 5/A açmasının güneyindeki 5/B açmasında ve 2012 yılında 5/A açmasının doğu yarısında açığa çıkarılan kalıntıların devamını izlemektir. 

2010 yılında kazılan 5/B açması, Kandilkırı 4. tabaka olarak tanımlanan Erken Tunç Çağı (ETÇ) 2 mezarlık alanının en yoğun olarak araştırıldığı kesimlerdendir. Söz konusu mezarlık alanının kuzeye doğru devam edip etmediğinin anlaşılması için 5/A açmasının batı yarısının da kazılması uygun görülmüştür. 5/A açmasının 2012’de kazılan doğu yarısında ise ETÇ 3’e tarihlendirilen 2. tabakaya ait mimari kalıntılara ulaşılmıştır. Yerleşim planına bakıldığında, burada tespit edilen oval duvarın, 2. tabaka yerleşmesinin batı sınırını oluşturmuş olabileceği düşünülmüştür. 2017’deki kazı alanının seçimindeki diğer bir amaç da bu görüşün doğru olup olmadığının anlaşılmasıdır.

Ç
alışmalara öncelikle alanın genel yüzey temizliği ile başlanmıştır. Açmadaki kazı çalışmalarında, 3. tabakanın karakteristik özelliklerini yansıtan bu seramik içinde çark yapımı, kırmızı film astarlı (wash) tabaklar, kırmızı astarlı tankard parçaları ve çok az sayıda ithal parlak kırmızı astarlı ve saklı astar bezemeli (Red Coated Reserve Slip Ware) seramikler dikkat çekicidir.  2. tabakada yoğun olarak görülen “S” profilli gri çanaklar ise bu tabakada oldukça az sayıdadır. Bunların yanında, hayvan kemikleri, bazı metal iğneler ve taş alet parçaları da, yine 3. tabakayla ilişkili olmalıdır. 

Bu yılki kazı alanında, 2. tabakaya ait herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamış olması, 2012 yılında 5/A açmasında açığa çıkarılan, oval formlu L-15 F-2 duvarının, olasılıkla yerleşmeyi çevreleyen basit bir dış duvarın parçası olduğu ve 2. tabaka yerleşmesinin daha batıda devam etmediği varsayımını destekler niteliktedir.

Kandilkırı’nda geçmiş kazı sezonlarında, bazı çöp çukurları ve yanmış taban parçalarından tanınan 3. tabakanın yerleşim alanının yeri, henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bu tabakaya ait olabileceği düşünülen iki duvar, 2016 yılı kazılarında, I/3 açmasında tespit edilebilmiş olmasına karşın, bu duvarlar 2. tabaka yapılarının altında kaldığından çok kısıtlı bir alanda araştırılabilmiştir. İlerleyen yıllardaki çalışmalarda, 3. tabaka yerleşmesine ait daha detaylı kazılar, bu seneki kazılan alanın işlevini de daha net açığa çıkaracaktır. Kazı çalışmalarının bitirilmesinin ardından, kesitlerin yağmur tahribatından korunması amacıyla, açmanın kuzey, batı ve güney yönlerine yağmur olukları açılarak 2017 sezonu tamamlanmıştır.