• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları

    Suriye Caddesi Çalışmaları: 2009 kazı sezonunda Suriye Caddesi’nde Tapınak A’nın karşısında, Güney Portik stylobatı üzerinde daha önce M.S. 7. yy. başı depreminde yıkıldığı şeklinde bırakılan sütunların restorasyonu yapılarak ayağa kaldırılmıştır.

   Tapınak A ve Portiklerinde Yapılan Çalışmalar: Tapınak A Naosuna çıkışı sağlayan ve iki yanda taçlı korkulukları bulunan 7 basamaklı merdivenlerde eksik bloklar ve orijinal merdiven bloklarının bir kısmında kırıklıklar ve kaymalar meydana gelmiştir. Bu durumu önlemek amacıyla merdivenlerde meydana gelen kaymalar düzeltilmiş, kırık olanlar tamir edilmiş, eksik olan basamaklar ise traverten bloklarla yenilenmiştir. Ayrıca merdivenlerin doğu ucunda bir bölüm restore edilmeyerek burada orijinal blokajın görülmesi sağlanmıştır. Prostylosu oluşturan burgu yivli 4 adet sütun orijinalde 1.23m yüksekliğinde postamentli kaideler üzerinde yükselmektedir. Bunlardan iki yandakiler dikdörtgen formlu yarım yuvarlak payeli olup, diğer ikisi ise yuvarlak kesitlidir. Postamentlerin altında mermer stylobat yer alır ve bunlar iki yanda profilli korniş çıkıntılıdır. Pronaos bölümüne ait stylobat blokları kırık ve eksik olduğundan kalabilen parçalar korunmuş, iki yanda payeli sütunların altına gelecek bloklara aynı profile sahip travertenden yeni stylobat blokları yapılarak yerlerine konmuştur. Prostylosta içte yer alan sütunlara ait 2 postamentli kaide kalabilmiştir. Bunların da değişik yerlerinde kırıklıklar vardır. İki yanda yer alan payeli sütunların postamentli kaideleri tamamen parçalanarak kireç yapıldığından ya da taşındığından kayıptır. Bunların ölçekli çizimleri yapılarak, restoratörlere mermerden birebir kopyaları yaptırılmış ve yerlerine konmuştur. Köşelerde yer alan sütunlardan batıda yer alan sütun, başlık dâhil olmak üzere ayağa kaldırılmıştır. Bu sütunda orta tamburun ön kısmı balyozla tahrip edilmiş olduğundan, bu tahribat alt ve üst tamburlara atılacak çelik çubukla sağlamlaştırılmış ve bir dönemin tahribatı gösterilmek için korunmuştur.

   Tapınak A kazıları sırasında ortaya çıkarılan çok az sayıdaki portik sütunu belirlenmiş, bunların kalabilenlerinde sağlamlaştırma ve tamamlama çalışmaları yapılarak, Tapınak A Batı Doğu ve Güney portikler üzerine yerleştirilmiştir. Bu sütunların her iki çifti üzerine de portiğin orijinal arşitrav-friz blokları yerleştirilerek izleyicinin Tapınak A Portiği mimari özelliklerini ve yüksekliğini algılaması sağlanmıştır.

    Tapınak A’da bir başka çalışma da naosun duvarlarında ve tonozunda gerçekleştirilmiştir. Naos duvarında eksik olan kısımlara traverten bloklar yerleştirilerek bir bölümü tamamlanmıştır. Naos altında yer alan tonozlu mekanın orijinal tuğlaları kullanılarak anastylosis esas olmak üzere bir kısmı tamamlanmıştır. Tapınak naosunun üzeri çelik konstrüksiyon ve kırılmaz cam ile kapatılmak üzere projeler hazırlanmış ve uygulamaya geçilmeye hazır hale getirilmiştir.

   

  

  

  

 

 Stadyum Caddesi Portikleri: Stadyum Caddesi’nin doğu ve batısında yer alan portiklerde kalabilen mozaik ve opus sectile döşemelerde restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda dağınık halde ortaya çıkartılan mermerden yapılmış taban döşemeleri ve mozaik parçaları restore edilerek yerlerine yerleştirilmiştir. Bunun dışında Latrina’ya geçişi sağlayan vestibulum (giriş holü) tabanında yer alan mozaik üzerinde temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Batı Nekropolü: Batı Nekropolü’nde Asopos Nehri üzerinde yer alan Roma İmparatorluk Dönemi köprüsü’nün batı ucundaki uzantısının kuzey kenarında yer alan L09 BN 01 no.lu tonoz mezara ait freskli duvar parçalarının heyelan sonunda dereye düşenleri çıkartılarak kazı deposuna getirilmiş ve gerekli restorasyon işleri tamamlanmıştır.